Д-р Методия Секуловски, д.м.

Д-р Секуловски е специалист по Анестезиология и интензивно лечение и магистър по Управление на иновациите в публичния сектор-специалист по управление на иновациите в здравеопазването, социалната медицина и здравния мениджмънт. През 2020 г. придобива ОНС „доктор“ по медицина (Анестезиология и интензивно лечение) и е главен асистент в Катедрата по Хирургически болести, акушерство и гинекология към Медицински Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През годините е преминал различни обучения свързани с анестезиология, интензивно лечение, спешна медицина, трансплантации на органи и тъкани, лечение на болката и др. Участва в национални и международни научни конференции с доклади, презентации и публикации. Награждаван за постижения в научноизследователската и социалната дейност. За периода от 2009 г. до момента заемал различни длъжности в академични, студентски и други организации.

Член на БЛС, Дружеството на анестезиолозите в България, Европейското дружество по анестезиология и интензивно лечение, Европейското дружество за регионална анестезия и Европейското дружество по интензивно лечение.

Говори английски, сръбски и хърватски език.